Marketing

Marketing to handel aktywny, bardzo przebiegły, którego celem jest odgadywanie potrzeb klienta, ale także ma na celu dane potrzeby klientowi uświadamiać, pobudzać je w nim i zachęcać do swoich propozycji. W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu, oraz świadomość konsumenta, ze jego głównym celem jest zaspokojenie potrzeb konsumenta. W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak: poszukiwanie i odgadywanie potrzeb konsumenta i tworzenie mu zadowalającego rynku towarów i usług, opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji, utworzenie prawidłowej strategii cen i promocji oraz reklama i informacja o produkcie, jak np. marketing wirusowy. Aby zwiększyć zyskowność firmy stratedzy marketingowi proponują pozyskać nowych klientów, aby ich liczba konsumentów stale rosła. Dodatkowo sprawić, by klienci więcej kupowali. Tutaj używa się wielu sztuczek marketingowych, jak produkty gratis, które tak naprawdę sa wliczone w cenę. Ważne jest również, aby sprawić, by klienci częściej kupowali. Towar czy świadczona usługa powinna być wiec dobrej jakości, dzięki temu konsument będzie do niej przekonany. Występuje bardzo dużo rodzajów marketingu. Mamy: marketing narracyjny, marketing internetowy, marketing mobilny, marketing sportowy, marketing partyzancki, marketing polityczny, marketing zapachowy, marketing wirusowy, marketing wielopoziomowy, ambient marketing, marketing afiliacyjny. Marketing umożliwia rozwój handlu i naucza handlowców skutecznego prezentowania się.

Kredyty samochodowe

Wszyscy uwielbiamy samochody tylko nie zawsze mamy odpowiednia ilość pieniędzy na zakup wymarzonego środka lokomocji. Co w takiej sytuacjo możemy zrobić? Oczywiście można zacząć oszczędzać i pop kilku latach być w stanie kupić własny pojazd. Ale co jeśli nie chcemy lub nie możemy czekać. Oczywiście w takiej sytuacji przychodzą nam banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytów samochodowych. Obecnie zakup samochodu na kredyt nie stanowi najmniejszego problemu, bardzo często nawet jeśli zdecydujemy się na zakup pojazdu w komisie będziemy w stanie uzyskać tam kredyt, często nawet bez zaświadczenia o dochodach. W ofercie wielu banków znajdują się kredyty specjalnie stworzone na potrzeby osób kupujących samochody. Wysokość kredytu jaki możemy otrzymać jest uzależniona od wielu czynników miedzy innymi są to wiek pojazdu, zakup nowego lub używanego auta oraz oczywiście wysokość deklarowanych przez nas zarobków. Banki oczywiści umożliwiają wybór waluty w jakiej zaciągnięty będzie kredyt, najpopularniejszymi wydają się być tradycyjnie polska złotówka oraz frank szwajcarski. Bardzo często w ofertach banków znajdują się preferencyjne pakiety ubezpieczeniowe, warto z takiej oferty korzystać gdyż z reguły i tak banki wymagają cesji na polisie auto casco jako zabezpieczenia kredytu. Na zakończenie warto dodać, że należy kierować się daleko idącą ostrożnością przy korzystaniu z innych niż banki instytucji kredytowych, często łatwo jest uzyskać tam kredyt jednak oprocentowania może być znacząco wyższe i zabrać nam przyjemność z posiadania nowego auta.

Konkurencja

Konkurencja jest to sytuacja, w której podmioty rynku rywalizują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie ze sobą może przedstawiać się na różnych płaszczyznach i dotyczyć wielu cech takich jak cena, jakość czy forma płatności. Pojęcie konkurencji dotyczy zarówno producentów, jak i konsumentów. Wyróżnia się konkurencję monopolistyczną. Jest to czysta konkurencja z absolutnym monopolem. Ma cechy obydwu rynków, ale skłania się do wolnej konkurencji. Charakteryzuje się występowaniem względnie dużej liczby niezależnych przedsiębiorstw, które sprzedają wyroby o podobnych cechach. Jest tez konkurencja doskonała, która w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących jak i sprzedających, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową. Cena tutaj jest wynikiem gry sil rynkowych, kształtuje się pod wpływem zmian popytu i podaży. Brakuje w niej konkurencji niecelowej. Drugi rodzaj to konkurencja monopolistyczna, która posiada cechy zarówno monopolu jak i konkurencji. Krzywa popytu dla produkcji jest malejąca. Jest to cecha charakterystyczna dla monopolu i różni się od konkurencji doskonałej, gdzie krzywa popytu jest pozioma. Mimo że firmy produkują zróżnicowane produkty, zakłada się, że struktura ich kosztów jest jednakowa. W długim okresie zarówno w konkurencji doskonałej jak i konkurencji monopolistycznej zysk przedsiębiorstw jest równy zero. Jednak istnieją dwie istotne różnice pomiędzy równowagami w tych dwóch formach konkurencji.

Kierunki rozwoju ekonomii

W zależności od tego, którą dziedzinę ekonomii się obserwuje, można wyróżnić pewne jej kierunki rozwoju, jakie bezpośrednio wpływają na to, w jaki sposób odbierana jest ekonomia w chwili obecnej. Dlatego wiele osób podkreśla, że znaczenie ekonomii w tej chwili jest tak ogromne, a eksperci z branży zawsze starają się wytyczać nowe szlaki, kiedy oceniają zjawiska ekonomiczne, niezależnie od tego, czy są one powiązane z gospodarką, czy na przykład z kwestiami typowo społecznymi. Tak czy owak, ekonomia rozwija się prężnie, dostosowując do aktualnych realiów. Dzięki temu między innymi możliwe jest natychmiastowe reagowanie na różne kryzysy gospodarcze, czy stosowanie kreatywnych rozwiązań na polu działań ekonomicznych. To wszystko bowiem przekłada się na funkcjonowanie ekonomii jako takiej i wskazuje, że dziedzina ta się w tej chwili rozwija. Stale powstają nowe prace oraz można zauważyć coraz większe zainteresowanie wpływem ekonomii na życie codzienne obywateli. A to nie jedyne obszary rozwoju.

Nowatorskie spojrzenie na ekonomię

Nowatorskie spojrzenie na ekonomię jest w tej chwili niezbędne, ponieważ jedynie dzięki niemu można uzyskać pewność, że w dziedzinie tej wszystko będzie prosperować bardzo dobrze. Eksperci z tej dziedziny muszą bowiem nadążać za wszystkimi zmianami zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, ponieważ to właśnie na ich podstawie można później obierać doskonałe sposoby radzenia sobie nie tylko na płaszczyźnie stricte ekonomicznej, ale i w życiu codziennym. Wszystkie osoby, którym zależy na takim postrzeganiu ekonomii muszą więc na bieżąco śledzić doniesienia z tej dziedziny, a bez trudu wywnioskują, że w jej obrębie dzieje się tak wiele, iż warto po prostu eksperymentować. To właśnie albowiem na drodze wielu eksperymentów powstały tendencje służące progresowi ekonomii, jakie wykorzystywane są po dzień dzisiejszy. To również wskazuje, jak wiele w ekonomii dzieje się dobrego i jak należy tego pilnować. Nic dziwnego, że ekonomiści ciągle eksperymentują, żeby tylko dowiedzieć się czegoś nowego.

Rola ekonomii w życiu codziennym

Rola ekonomii w życiu codziennym jest nie do zakwestionowania. Przede wszystkim bowiem podkreśla się, że ekonomia jest tą dziedziną w której najbardziej liczy się nastawienie na poznawanie zjawisk jakie dadzą się zastosować w życiu codziennym. Z tego też powodu nie należy obawiać się wysuwania konkretnych wniosków, jakie na przykład z czysto teoretycznych rozważań doprowadzić mogą do tego, iż będzie się lepiej prosperować na co dzień. Każdy ekonomista zaś najlepiej orientuje się w tym, jak przedstawić wszystkim określone założenia, by były one jak najbardziej zrozumiałe. Sami nawet może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele założeń ekonomicznych jest przez Nas wybieranych każdego dnia. Wystarczy wspomnieć o prowadzeniu domowego budżetu. Nie mówiąc już o wielu innych, równie ważnych założeniach. Trzeba więc zdawać sobie sprawę z zastosowania ekonomii w życiu codziennym. I naturalnie praktykować te zasady, jakie dla Nas okażą się korzystne. To pozwoli utrzymać stabilizację.

Przewidywania dotyczące ekonomii

Wszystkie przewidywania, jakie dotyczą ekonomii powiązane są ściśle z tym, w jaki sposób przedstawia się ta dziedzina w chwili obecnej. Dlatego, kiedy ktoś chce zrozumieć dokładniej określone prawidłowości to powinien w pierwszej kolejności skupić się właśnie na zaznajomieniu z prawidłowościami bezpośrednio powiązanymi z określonymi dyscyplinami ekonomii. Sama bowiem ekonomia jest zbyt obszerna, dlatego zazwyczaj prognozy wydawane są przez ekspertów w ramach określonych subdyscyplin. Ekonomia w dniu dzisiejszym jest taką dziedziną po której widać najbardziej, iż liczy się w niej progres i spodziewać można się tego, że będzie tak nadal. W związku z tym, przewidywania w jej obszarze są pozytywne, chociaż oczywiście nie brakuje również negatywnych zjawisk i w ekonomii i wówczas więcej uwagi poświęca się temu, co można jeszcze zmodyfikować, aby było lepiej. To natomiast należy zostawić ekspertom, ponieważ oni doskonale będą zorientowani w tym, jak należy postępować, kiedy chodzi o ekonomię.

O problemie kalkulacji ekonomicznej

Problem kalkulacji ekonomicznej dotyczy gospodarek centralnie planowanych. Odnosi się on do sytuacji decyzyjnej, jaką podejmuje przedsiębiorca w czasie planowania przedsięwzięcia gospodarczego. Taki problem wyjawia się wówczas, kiedy w gospodarce nie istnieje system cen, a więc właśnie we wcześniej wspomnianych gospodarkach centralnie planowanych. Tam nie istnieje własność prywatna czynników produkcji , a więc nie ma racji bytu istnienie rynku oraz cen. Rozwiązywanie problemów ekonomicznych możliwe jest bowiem wówczas, jeśli istnieje system cen czynników produkcji oraz dóbr finalnych. Kalkulacja ekonomiczna jest czynnikiem koniecznym do efektywnej alokacji zasobów w gospodarce. Dlatego jest to jedno z ciekawszych zagadnień ekonomicznych o jakiego istnieniu warto wiedzieć, kiedy ocenia się poszczególne zjawiska. Zwłaszcza w gospodarkach centralnie planowanych. Zagadnienie to jest interesujące, a zamieszczone tu informacje stanowią wprowadzenie do poznania dalszych szczegółów tego problemu.

Skutki inflacji

Skutki inflacji dzieli się zazwyczaj na skutki negatywne oraz na pozostałe skutki. Do negatywnych skutków inflacji zalicza się: redystrybucję siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądz kosztem reszty użytkowników („ukryty podatek”), realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności niepodlegających waloryzacji co przejawia się w zmniejszeniu dochodów osób, których nominalne dochody są stałe, tak zwane „koszty zdartych zelówek” wynikające z tego, iż przy wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki , a także „koszty zmiany karty dań” spowodowane tym, że przy wysokiej inflacji firmy częściej dostosowują swoje ceny co wiąże się z ich wzrostem. Pozostałe skutki inflacji to zauważenie prawidłowości, że siła nabywcza pieniądza maleje, a konsumenci chcą się go pozbyć kupując dobra jakich wartość nie maleje. Tym sposobem napędzają niektóre sektory gospodarki produkujące dobra trwałe. Z tym zjawiskiem natomiast związany jest wzrost cen innych, użytkowanych towarów.

Przyczyny inflacji

Pod pojęciem inflacji rozumie się proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. W skutek tego procesu spada siła nabywcza pieniądza krajowego. Przyczyn inflacji jest wiele. Do najważniejszych zalicza się: nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny bądź kreację w bankach komercyjnych, niespodziewany oraz gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych prowadzący do ograniczenia zagregowanej podaży, wzrost zagregowanego popytu w gospodarce, niezrównoważony budżet państwa, przeinwestowanie gospodarki polegające na nadmiernym rozwinięciu procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo, wadliwą strukturę gospodarki, a także import inflacji związany ze wzrostem ceny artykułów importowanych przez konkretny kraj co doprowadza do wzrostu cen produkcji i cen za towary w ogóle. Przyczyn tych jest jak więc widać mnóstwo i wszystkie bezpośrednio związane są z tym, jak kształtują się różne gospodarcze zjawiska. Najbardziej zaś zdają sobie z tego sprawę specjaliści.